WoonZorgwijzer Zuid-Holland

plaatje wzw

De WoonZorgwijzer is een nieuw instrument dat dient ter ondersteuning van het (lokale) beleid op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Het model staat hier op hoofdlijnen omschreven. De uitkomsten van de WoonZorgwijzer zijn ontsloten via online map-gallery’s. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden op de site www.woonzorgwijzer.info (door te klikken op een van de logo's onder toepassingen). Heeft u bij het gebruik daarvan nadere vragen, dan kunt u de antwoorden daarop hoogstwaarschijnlijk terugvinden in een van de volgende documenten.

Technische toelichting

Indien u voor het eerst gaat werken met een map-gallery van de WoonZorgwijzer, doet u er verstandig aan eerst de technische gebruikershandleiding door te nemen.

Handleiding bij toepassing

Platform 31 heeft een handleiding geschreven voor het toepassen van de WoonZorgwijzer bij lokale vraagstukken. Daarnaast hopen we binnenkort enkele concrete voorbeeldanalyses op enkele actuele lokale vraagstukken toe te voegen. Vooruitlopend hierop heeft Platform 31 een artikel geschreven over de toepassing van de WoonZorgwijzer in Delft, Rotterdam en Hoekse Waard.

Methodische toelichting

De ontwikkeling van de WoonZorgwijzer is toegelicht in drie uitgebreide rapportages:

  • In het rapport ‘beperkingenprofielen’ staat systematisch omschreven met welke beperkingen mensen met uiteenlopende aandoeningen te maken kunnen hebben.
  • In het rapport ‘kwantificering’ staat omschreven hoe het model waarmee de kans op aandoeningen is bepaald is opgebouwd.
  • In het rapport ‘naar een operationeel model’ staan de laatste methodische stappen beschreven: de actualisatie naar 2016, de prognose naar 2020 en de raming van het aantal personen met beperkingen.

Veel gestelde vragen

Bij de toepassing van de WoonZorgwijzer in de lokale praktijk zijn enkele relevante punten naar voren gekomen en vragen gesteld. Platform 31 heeft deze gebundeld in een document met FAQ. Dit document zal in de toekomst met enige regelmaat worden geactualiseerd.

Voorbeelden

In 2017 is in het kader van het experiment 'Provinciale parels wonen en zorg' in drie gebieden (Hoekse Waard, Delft en Rotterdam) de toegevoegde waarde in de lokale beleidspraktijk onomstotelijk aangetoond. Voor provincie Zuid-Holland is dit aanleiding geweest de WoonZorgwijzer voor alle organisaties in de provincie beschikbaar te stellen. Op 15 november jongsleden is deze provinciale applicatie feestelijk gelanceerd. Ook buiten Zuid-Holland is het mogelijk de WoonZorgwijzer via een responsive website beschikbaar te krijgen. De kosten voor de ontwikkeling van de mapgallery's zijn niet te dekken uit de budgetten die door de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar zijn gesteld. Bij de financiering is daarom geput uit het innovatie-fonds van Stichting In Fact. Dit fonds heeft een revolving karakter: het is niet de intentie aan innovaties te verdienen, maar wel om de ontwikkelkosten terug te verdienen. Op dit moment vragen we dan ook een bijdrage voor het gebruik van de WZ-wijzer. Bij interesse kunt u contact met ons opnemen. Voor de langere termijn streven we samen met Platform 31 naar een landsdekkende open source online applicatie.