Wonen

Wonen: De benodigde samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad en de juiste match tussen vraag en aanbod.

De kwaliteit en samenstelling van de woningvoorraad verdienen in toenemende mate aandacht. Ook neemt het belang van het tot stand brengen van de juiste match toe.

Voor rijksoverheid, provincies, gemeenten, verhuurders, belangenorganisaties, woningeigenaren en bouwers is het daarom belangrijk om:

 • de woon- en bouwtechnische kwaliteit van de woningvoorraad te vergroten;
 • het juiste woning bij de juiste doelgroep te laten belanden;
 • nieuwbouw vooral strategisch in te zetten.

Daarbij is inzicht nodig in:

 • de actuele en toekomstige woningbehoefte;
 • woningen en woonmilieus met een beperkte toekomstwaarde;
 • de doorstroming en de elementen die daar van invloed op zijn (nieuwbouw, sterfte, verdeelsystemen);
 • de huidige en gewenste woonsituatie van verschillende doelgroepen (vooral die met beperkingen en/of lage inkomens).

Het woonbeleid richt zich steeds vaker op de bestaande voorraad en bestaande woonwjken. Daardoor wordt het steeds belangrijker te weten wie waar woont en of deze situatie als passend wordt gezien. Door de WoonZorgwijzer en onze demografische modellen hebben we een steeds beter zicht op wie waar (in de toekomst) woont. Op het vlak van het aanbod is ook al veel informatie voorhanden, al zijn hier nog wel wat stappen te zetten (bijvoorbeeld voor wat betreft de geschiktheid voor bewoners met uiteenlopende beperkingen). Door combinatie van data, kan een steeds beter beeld worden verkregen van de woonsituatie in wijken en buurten.

Nieuwbouw blijft uiteraard van belang. Steeds vaker wordt gesteld dat deze ‘strategisch’ moet worden ingezet, maar onduidelijk blijft wat dat precies is. In Fact richt zich de komende tijd op de ontwikkeling van modellen die het bredere effect van nieuwbouw inzichtelijk maken. Welke consequenties heeft een bepaald nieuwbouwprogramma voor bestaande wijken en de woonsituatie van specifieke doelgroepen? Door het bieden van dat soort inzicht hopen we dat uiteindelijk nieuwbouw écht strategisch wordt ingezet, in die zin dat (a) wordt voorzien in behoefte waarin het bestaande aanbod niet kan voorzien en (b) er buiten de betreffende nieuwbouwlocatie ongewenste effecten worden voorkomen (en gewenste effecten worden gerealiseerd).

De komende periode wil In Fact zich richten op:

 • het bieden van meer inzicht in de woonsituatie van uiteenlopende groepen en de mate waarin deze situatie passend is. Dit door kenmerken van de bevolking, woning en woonomgeving op een zo laag mogelijk geografisch schaalniveau samen te brengen.
 • het in beeld brengen van te verwachten veranderingen in deze woonsituatie. Dit door het opstellen van demografische prognoses op een laag geografisch schaalniveau, waarbij uiteindelijk ook de effecten van voorgenomen nieuwbouw kunnen worden meegenomen.
 • het lokaliseren van buurten en wijken met specifieke kenmerken (betrekking hebbende op de woningen of de inwoners) die vragen om specifieke aandacht in het woonbeleid (en aanpalende beleidsvelden).
 • de invloed van vergrijzing op de woningmarkt. Deze wordt steeds groter en vertaalt zich in een andere woningvraag, maar ook in nieuw beschikbaar aanbod. Door sterfte komt er immers steeds meer aanbod beschikbaar. De vraag is welke effecten deze demografische trends hebben op de woningmarkt.