Welzijn, zorg en wonen

Welzijn, zorg en wonen: De randvoorwaarden voor het zelfstandig wonen door mensen met beperkingen.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, ook als zij kampen met beperkingen. Dat kan vaak, maar dan moeten woning, woonomgeving, voorzieningen, zorg en ondersteuning daar wel bij passen.

Voor rijksoverheid, provincies, gemeenten, corporaties, zorgkantoren en –verzekeraars en (eerste- en tweedelijns) zorginstellingen is het daarom belangrijk om:

  • in samenwerking de condities voor zelfstandig wonen te creëren;
  • ervoor zorg te dragen dat de juiste persoon op de juiste plek belandt;
  • nieuwe woonconcepten en innovaties tot ontwikkeling te brengen.

Om dit mogelijk te maken is gebiedsgerichte kennis en inzicht nodig in:

  • de omvang en samenstelling van de groepen met beperkingen;
  • de condities die voor deze groepen belangrijk zijn bij zelfstandig wonen;
  • de mate waarin in wijken en buurten aan deze randvoorwaarden wordt of kan worden voldaan.

Er ontstaat steeds meer inzicht in de relevante condities voor verschillende groepen. Onze bijdrage komt tot dusverre vooral tot uiting in de WoonZorgwijzer. In dit instrument wordt op een laag geografisch schaalniveau zichtbaar gemaakt welke groepen met beperkingen waar wonen en welke beperkingen zij ervaren in het dagelijks leven. Het ‘aanbod’ wordt ook steeds beter inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt steeds meer beseft dat naast de woning ook de locatie (woonmilieu en omgeving) essentieel is en dat de opgaven dus gebiedsgericht zijn. In de WoonZorgwijzer worden groepen met een beperking zo goed mogelijk gelokaliseerd, zodat vraag en aanbod op gebiedsniveau op elkaar kunnen worden afgestemd.

De komende periode wil In Fact zich richten op:

  • toepassing en verdere doorontwikkeling van de WoonZorgwijzer. Meer informatie over dit instrument vindt u hier.
  • het komen tot een goede monitoring van de ontwikkelingen aan de aanbodzijde. Vanwege het gebiedsgerichte karakter van de problematiek, zal een dergelijke monitor moeten bestaan uit een GIS-applicatie.