Innovatieagenda

In Fact richt zich de komende periode onder meer op de volgende innovaties:

Simulatie verhuisgedrag ouderen

In april 2017 is door het Ministerie van Binnenlandse zaken het rapport ‘Monitor Investeren in de Toekomst 2017’ gepubliceerd. De publicatie is in samenwerking opgesteld door Stichting In Fact, Rigo Research en Advies en Q-Delft. In de nieuwe MIT wordt de woonsituatie en het verhuisgedrag van ouderen nauwkeurig in beeld gebracht op basis van registraties van het CBS. Parallel aan de publicatie is gewerkt aan een prognosemodel waarin het verhuisgedrag van ouderen wordt gesimuleerd. Hierbij is voor het eerst ook rekening gehouden met de rol van veranderingen in de gezondheid. Op dit moment is er een prototype van dit prognosemodel beschikbaar en zijn we samen met QDelft op zoek naar partners om het model samen verder te brengen.

WoonZorgwijzer

De ontwikkeling van de WoonZorgwijzer is een van onze eerste belangrijke wapenfeiten. Dit instrument heeft zijn waarde bewezen en wordt steeds vaker gebruikt. Er is dus al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Samen met onze partners blijven we streven naar een landsdekkende open-source online applicatie. Ook willen we graag delen van het model (samen met anderen) verbeteren en zouden we bijvoorbeeld ook graag de doelgroep 'jeugd' aan het instrument toevoegen.

Dynamische prognoses

In Fact zet zich in voor een nieuwe kijk op demografische prognoses, die nog altijd te vaak worden gezien als blauwdruk voor de toekomst. In Fact wil het besef overbrengen dat prognoses bestaan uit de optelsom van aannamen inzake alledaagse gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind, het overlijden van ouderen, het uit huis gaan van jongeren, scheidingen, samenwoningen en verhuizingen. Dan wordt ook duidelijk dat een prognoseuitkomst geen absolute waarheid is, maar met bandbreedten is omgeven. We werken aan nieuw demografisch prognosemodel, dat optimaal recht doet aan deze gedachte.

Geografische neerslag demografie

In 2017 heeft In Fact prognoses opgesteld op een laag geografisch schaalniveau (zespositionele postcode). Door op dit lage schaalniveau te modelleren, is het mogelijk bij het opstellen van prognoses ook rekening te houden met de kwaliteit van woningen en woongebieden. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om het effect van nieuwbouw op bestaande woonwijken beter inzichtelijk te maken en in krimpgebieden te voorspellen in welke buurten op welk moment de krimp zichtbare effecten zal hebben. In 2018 willen we deze toepassingsmogelijkheden nader gaan verkennen en uitwerken.

Leefbaarheid

De meeste benaderingen van leefbaarheid gaan uit van een uniforme definitie. Leefbaarheid betekent echter niet voor iedereen hetzelfde. Ouderen hebben andere eisen dan gezinnen en 'plattelanders' hebben andere wensen dan stedelingen. We gaan werken aan een meer gedifferentieerd beeld van leefbaarheid, zodat lokale partijen handvatten worden geboden om maatwerk te kunnen leveren.